24.4.06

Légau!

Tâmuizáiê, geintji! Bácânân, viu?


Allôu, allôu Bráziu:
Saoun Páulôh,
Brásíliah,
Gôianópuliss
&
Gôiâniah
Gósstei dji sábê qui cêis gósstá dáiz mêizmaiss músicais qui eu, viru?
Muit'légau mêissmo.
Cêis pódji lévá uis linkiss tôduiss, sácáru?
É tudjinho do sáitji (cêis djizêin sítjio, né mêissmo?)
YOUTUBE, tá cérrto?
"Mi cassa es su cassa", pôvu irrrmaun!
Sacou e gósstou? Têin qui dançá!
Foi mêissmo p'rá dançá qu'eu cólóquei'ssáis músicá dáí, viu?
VÂMÚ LÁ!
:0)

Sem comentários: